Privacy Statement


Privacy Statement:
Passion for Handmade, gevestigd aan Everberg 22, 4708 ET Roosendaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.passionforhandmade.nl , Everberg 22, 4708 ET Roosendaal.

J. van den Berg is de Functionaris Gegevensbescherming van Passion for Handmade hij is te bereiken via info@passionforhandmade.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Passion for Handmade verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens worden door ons niet verwerkt.
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@passionforhandmade.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.
Passion for Handmade verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Passion for Handmade neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Passion for Handmade) tussen zit. Passion for Handmade gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
Cookie: Googly Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Passion for Handmade bewaart geen persoonsgegevens. Na afhandeling van de bestelling en ontvangst van de betaling worden de persoonsgegevens verwijdert.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Passion for Handmade verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Passion for Handmade gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Passion for Handmade en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@passionforhandmade.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Passion for Handmade wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Passion for Handmade neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@passionforhandmade.nl.

De hier onderstaande gegevens worden alleen gebruikt om je te kunnen bellen of e-emailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of om goederen en diensten bij je af te leveren.
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- E-mailadres
- Telefoonnummer
- Passion for Handmade verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 
Passion for Handmade bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Personalia            > maximaal 1 maand > zolang als nodig is voor afwerking van de bestelling                          
Adres                   > maximaal 1 maand > zolang als nodig is voor afwerking van de bestelling         
E-mailadres          > maximaal 1 maand > zolang als nodig is voor afwerking van de bestelling 
Telefoonnummer    > maximaal 1 maand > zolang als nodig is voor afwerking van de bestelling